0   reviews on AWS training

ML Building Blocks: Services and Terminology (Vietnamese)

Hai khóa học này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về cả các tầng của công nghệ máy học (machine learning) và các thuật ngữ cũng như quy trình giúp bạn đặt nền móng vững chắc cho máy học (machine learning). Bạn sẽ khám phá bộ ML của AWS thông qua tình huống sử dụng ứng dụng, dịch vụ nền tảng, khung (framework), giao diện và cơ sở hạ tầng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào một vấn đề kinh doanh trở thành vấn đề máy học (machine learning) và cách dữ liệu được di chuyển và xử lý trong hệ thống để đào tạo các mô hình và tạo dự đoán.
Course from AWS training
 0 students enrolled
 vi

Hai khóa học này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về cả các tầng của công nghệ máy học (machine learning) và các thuật ngữ cũng như quy trình giúp bạn đặt nền móng vững chắc cho máy học (machine learning). Bạn sẽ khám phá bộ ML của AWS thông qua tình huống sử dụng ứng dụng, dịch vụ nền tảng, khung (framework), giao diện và cơ sở hạ tầng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào một vấn đề kinh doanh trở thành vấn đề máy học (machine learning) và cách dữ liệu được di chuyển và xử lý trong hệ thống để đào tạo các mô hình và tạo dự đoán.

Lưu ý: Khóa học này có bản chuyển lời thoại/phụ đề đã được bản địa hóa. Nội dung tường thuật bằng tiếng Anh.

ML Building Blocks: Services and Terminology (Vietnamese)
Free
per course
Also check at

FAQs About "ML Building Blocks: Services and Terminology (Vietnamese)"

About

Elektev is on a mission to organize educational content on the Internet and make it easily accessible. Elektev provides users with online course details, reviews and prices on courses aggregated from multiple online education providers.
DISCLOSURE: This page may contain affiliate links, meaning when you click the links and make a purchase, we receive a commission.

SOCIAL NETWORK