0   reviews on AWS training

Exam Readiness: AWS Certified Solutions Architect – Associate (Digital) (Vietnamese)

Kỳ thi AWS Certified Solutions Architect – Associate xác thực trình độ chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế và triển khai các hệ thống có quy mô linh hoạt, độ khả dụng cao và có khả năng chịu lỗi trên nền tảng AWS. Tham gia khóa đào tạo trung cấp kéo dài nửa ngày này để tìm hiểu cách chuẩn bị cho kỳ thi bằng cách khám phá các lĩnh vực chủ đề của kỳ thi, cách những lĩnh vực đó được liên kết đến Architecting on AWS và những lĩnh vực cụ thể để ôn thi. Khóa học này sẽ ôn tập các câu hỏi trong kỳ thi mẫu ở từng lĩnh vực chủ đề và hướng dẫn cách diễn giải các khái niệm được kiểm tra để bạn có thể dễ dàng loại trừ các câu trả lời sai.
Course from AWS training
 0 students enrolled
 vi

Mô tả

Kỳ thi AWS Certified Solutions Architect – Associate xác thực trình độ chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế và triển khai các hệ thống có quy mô linh hoạt, độ khả dụng cao và có khả năng chịu lỗi trên nền tảng AWS. Tham gia khóa đào tạo trung cấp kéo dài nửa ngày này để tìm hiểu cách chuẩn bị cho kỳ thi bằng cách khám phá các lĩnh vực chủ đề của kỳ thi, cách những lĩnh vực đó được liên kết đến Architecting on AWS và những lĩnh vực cụ thể để ôn thi. Khóa học này sẽ ôn tập các câu hỏi trong kỳ thi mẫu ở từng lĩnh vực chủ đề và hướng dẫn cách diễn giải các khái niệm được kiểm tra để bạn có thể dễ dàng loại trừ các câu trả lời sai.

Mục tiêu

Khóa học này hướng dẫn bạn cách:

• Tìm hiểu công tác hậu cần của quá trình tham gia kỳ thi.

• Tìm hiểu cấu trúc kỳ thi và các loại câu hỏi.

• Xác định mối liên quan giữa câu hỏi với các khái niệm kiến trúc của AWS.

• Diễn giải các khái niệm được kiểm tra thông qua câu hỏi trong kỳ thi.

• Phân bổ thời gian học tập của bạn cho kỳ thi AWS Certified Solutions Architect – Associate

Đối tượng mục tiêu

Khóa học này được thiết kế dành cho các kiến trúc sư giải pháp đang chuẩn bị tham gia kỳ thi AWS Certified Solutions Architect – Associate.

Điều kiện tiên quyết

Học viên tham gia khóa học này cần đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:

• Một năm kinh nghiệm thực tế trở lên trong lĩnh vực thiết kế và triển khai các hệ thống có quy mô linh hoạt, độ sẵn sàng cao và có khả năng chịu lỗi trên nền tảng AWS

• Kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình cao cấp

• Khóa học đã tham gia: Architecting on AWS (hoặc nội dung kiến thức tương đương)

Phương pháp giảng dạy

• Học trực tuyến

Thời lượng

2 giờ

Tổng quan

Khóa học này trình bày các khái niệm sau:

• Tổng quan và cấu trúc kỳ thi

• Chủ đề nội dung và giải thích câu hỏi

• Các chủ đề và khái niệm trong chủ đề nội dung

• Cấu trúc câu hỏi và kỹ thuật diễn giải

• Các câu hỏi thi thực hành

Exam Readiness: AWS Certified Solutions Architect – Associate (Digital) (Vietnamese)
Free
per course
Also check at

FAQs About "Exam Readiness: AWS Certified Solutions Architect – Associate (Digital) (Vietnamese)"

About

Elektev is on a mission to organize educational content on the Internet and make it easily accessible. Elektev provides users with online course details, reviews and prices on courses aggregated from multiple online education providers.
DISCLOSURE: This page may contain affiliate links, meaning when you click the links and make a purchase, we receive a commission.

SOCIAL NETWORK